همین امروز یک زندگی را نجات بده

مدتی است که فرزندان سرزمینان تنها بودند حال به کمک یکدیگر در کنارشان خواهیم بود..