شما هم می توانید

قهرمانان بخشش

باشید

“من به تمامی دوستانم که اسباب بازی ندارند کمک میکنم ، چون دوستشان دارم.”

لیلا حسنی

“من به تمامی دوستانم که اسباب بازی ندارند کمک میکنم ، چون دوستشان دارم.”

الهه ساسانی
” من کمک میکنم .”
حسن هاشمی